Subvenció Convocatòria Programa Ocupació + Transformació

“Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat.
Emprenedoria i microempreses”

Dimarts 21 de febrer de 2023

S’ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts ‘Ocupació + Transformació’. Consisteix en el pagament de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades o sòcies treballadores. L’objectiu és oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital. El pressupost d’aquesta convocatòria és de 7,1 milions d’euros, finançada amb fons MRR (REACT-EU).

Es tracta d'una concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació +Transformació referent a les inversions del component 23.

“Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses”

Objectiu:
Oferir suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

S'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa:
Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altra contractada per microempreses i persones treballadores autònomes, així com de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.

Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Persones beneficiàries:
Les microempreses, amb qualsevol forma jurídica (incloses les comunitats de béns, les associacions i les fundacions amb activitat econòmica i les persones treballadores autònomes) que tinguin entre un i cinc treballadors/ores assalariats/des en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.

Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a cinc persones sòcies treballadores en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin -almenys- un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

Les persones que van rebre la subvenció del Programa Ocupació + Transformació el 2022 no podran ser beneficiàries de la convocatòria 2023.

Quantia de l’ajut:
La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 5.000 euros per empresa beneficiària.

Procediment de concessió:

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. El criteri d’atorgament es realitza  mitjançant una comparació entre les sol·licituds, depenent dels criteris valoratius que s'han fixat en les bases reguladores de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:
El termini de presentació  de les sol·licituds comença a les 9:00 hores del dia 20 de febrer de 2023 i fins a les 15:00 hores del dia 28 de febrer de 2023.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Aquí.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases.