Bases reguladores de la convocatòria dels ajuts per reduir el consum d'aigua

S’ha publicat l’ORDRE EMT/115/2024, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic.

A continuació indiquem els detalls més importants de la disposició:

- Objecte:

Regular el procediment de concessió de subvencions per finançar projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjaments turístics a Catalunya.

- Període d’execució: Podran ser objecte d’aquesta subvenció les activitats elegibles iniciades a partir de l’1 de gener de 2023 i el termini màxim per acabar-les és de 12 mesos a comptar de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut.

Es pot sol·licitar una ampliació dels terminis fixats per a l’execució de les actuacions quan sigui necessària a causa de circumstàncies imprevistes que en facin impossible el compliment. Cal sol·licitar-la, com a màxim, dos mesos abans que acabi el termini d’execució.

L'òrgan competent ha de dictar una resolució en un termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud d'ampliació de termini. Transcorregut aquest termini, si no hi ha resposta de l'òrgan competent, la sol·licitud d'ampliació de termini d'execució s'ha d'entendre desestimada.

- Procediment de concessió:
S’estableix un procediment de concessió de concurrència no competitiva. Les sol·licituds es resoldran conjuntament en una única resolució.

És condició necessària per poder percebre l’ajut, la presentació del formulari d’inscripció prèvia l’Ordre EMT/39/2024 (el període va finalitzar el 27 de març a les 15 h).

Una vegada publicada la convocatòria dels ajuts (encara no ho està), i en el termini de 20 dies hàbils, la persona interessada, haurà d’emplenar el formulari de confirmació del projecte, en el qual annexarà la documentació, que inclourà les declaracions responsable necessària per tramitar l’ajut segons els preveu a les bases 12 i 13 d’aquesta ordre de bases.

Si la persona interessada no emplena el formulari de confirmació de projecte annexant la documentació necessària i les declaracions responsables, l'òrgan gestor requerirà a la persona interessada que, en el termini de deu 10 hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, s'entén que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i s'haurà de dictar la resolució corresponent.

L'import indicat per la persona interessada com a pressupost total del projecte al formulari d'inscripció prèvia és vinculant a efectes de determinar el cost elegible màxim sol·licitat i la quantia de la subvenció. No es tindran en compte, en el formulari de confirmació de projecte, les actuacions i els imports diferents i superiors als indicats al formulari d'inscripció prèvia.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució de concessió és de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Quantia: El Departament d’Empresa i Treball pot subvencionar fins a un import del 50% del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l’acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària, amb fons propis o a càrrec d’altres fons de finançament.

La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o entitat en els tres anys anteriors, no pot superar els 300.000 euros.

L'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

L'import de la subvenció a atorgar no pot superar 300.000 euros per persona beneficiària o establiment.

S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 5%, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no ha de comportar reducció de la quantia de la subvenció atorgada.

L'òrgan competent només pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'han acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció i acredita que s'ha assolit l'estalvi i reducció del consum d'aigua previst en el projecte presentat. S'entén assolit l'objecte i finalitat de la subvenció si s'executa com a mínim un 60% del pressupost corresponent al projecte elegible.

En cas que el cost final efectiu del projecte subvencionat tingui una desviació superior al 5% respecte al pressupost inicial, es redueix la subvenció atorgada en la mateixa proporció de l'excés sobre la desviació màxima permesa.

La resta de detalls de les bases els trobareu a l’enllaç del primer paràgraf. Cal recordar que fins que la convocatòria no es publiqui no es pot presentar cap documentació.

Per a més informació, contacta'ns.