Ajuts per al finançament de projectes de determinats establiments d’allotjament turístic

S’ha publicat la Resolució EMT/2820/2023, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023-2024 de la línia d’ajuts en forma de bonificació dels interessos de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic de Catalunya (ref. BDNS 710625), ajuts que poden tramitar les cases de turisme rural.

Les bases d’aquesta resolució es van publicar a l’Ordre EMT/173/2023, de 29 de juny. S’adjunten les dues disposicions.

A continuació, us detallem les característiques i requisits de l’esmentada línia d’ajuts:

Beneficiaris:

  1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’immobles destinats a allotjament turístic: hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, operatius a Catalunya, que portin almenys dos anys en funcionament i disposin de la llicència d’activitat corresponent.
  2. Les que siguin explotadores, arrendatàries o concessionàries dels establiments citats i que acreditin la condició esmentada mitjançant un contracte vigent que els atorgui facultat expressa per portar a terme les obres.
  3. Les persones físiques o jurídiques titulars d’empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguns dels establiments esmentats a la lletra a).

Els requisits per obtenir la condició de persones beneficiàries els trobareu a la base 3 de l’Ordre EMT/173/2023.

Despeses i actuacions subvencionables (base 5):

  1. Inversions en projectes de rehabilitació energètica.
  2. Inversions encaminades a la bona gestió de l’aigua en els establiments turístics.
  3. Inversions de reforma, millora, o ampliació de les instal·lacions, equipaments i/o serveis, així com inversions destinades a millorar la gestió, reutilització i minimització dels residus, l’accessibilitat a l’establiment, i qualsevol despesa que  tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o les estades.
  4. Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupi i s’apliquin als establiments turístics. En aquest cas seran elegibles les despeses d’adquisició d’equipaments o d’actius immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

No són elegibles les actuacions de despesa corrent, sous, refinançaments i similars.

Quantia dels ajuts i condicions del préstec (base 4):

  1. L'ajut consistirà en la bonificació del 2% dels interessos del préstec concedit per l'ICF. L'import del préstec podrà ser fins al 100% de l'import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de ISSN 60.000,00 euros i un màxim 4.000.000,00 d'euros per persona beneficiària, sia en una única operació, sia acumulant diverses operacions fins a assolir aquest màxim esmentat.
  2. Tipus d'interès. El tipus d'interès serà l'euríbor a 12 mesos més un 2%. Sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació, que s'especificarà en la resolució d'atorgament de l'ajut i que serà del 2%. Aquesta bonificació s'aplicarà a la persona beneficiària rebut a rebut. Això no obstant, excepcionalment, aquest tipus d'interès es podrà incrementar fins a un màxim de l'euríbor 12 mesos més el 2,95%, abans de ser bonificat, en funció de la situació economicofinancera de la persona beneficiària. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació esmentada. Els valors de l'índex de referència de l'euríbor a 12 mesos inferiors a zero no es tindran en compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.
  3. Termini. El termini màxim d'amortització del préstec serà de fins a 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització del capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

Termini d’execució:

El termini d'execució de les actuacions subvencionables s'inicia a partir de la data de l'entrada de la sol·licitud del préstec i finalitzarà 24 mesos després, comptats a partir de la data de resolució de l'atorgament de l'ajut.

Sol·licitud i termini de presentació:

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annex inclosa, comença demà 4 d’agost a les 9.00 hores i finalitza el 28 de desembre de 2024, a les 14.00 hores. Tanmateix aquest termini també podrà finalitzar quan s’exhaureixi el pressupost.

Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar de forma telemàtica per mitjà del formulari que estarà a disposició de les persones beneficiàries al web de l'ICF (https://icf.cat) al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat) juntament amb la documentació que preveu la base 8.

Bases | Convocatoria

Per a més informació, contacta'ns.