Política de privacitat i tractament de dades personals

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i normativa complementaria. ASSOCIACIÓ TURISME RURAL GIRONA (en endavant TURISME RURAL) l'informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals. Pot fer-nos arribar els seus dubtes enviant un correu electrònic a info@turismeruralgirona.org

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIÓ TURISME RURAL GIRONA
CIF G17342841
C/BONASTRUC DE PORTA Mº 15 EDIFICI FOEG
17001 GIRONA
TELF.: 972.22.60.15
Correu adreça: info@turismeruralgirona.org
Inscrita en el REGISTRE D'ASSOCIACIONS de la GENERALITAT DE CATALUNYA amb el número 2067-J/2.

Quin tipus de dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Direcció IP
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis de contacte , i/o reserva d'allotjament.

Les dades son limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitats, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L'informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 • Tractem les seves dades per prestar i facturar els nostres serveis.
 • Per atendre les seves consultes.
 • Per enviar-li informació sobre els nostres serveis , sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.
 • Per gestionar la seva sol.licitud de reserva d'allotjament.

Quines són les bases legitimadores de tractament?

 • El consentiment exprés de l'interessat o del seu representat legal.
 • L'execució d'un contracte o pre-contracte de serveis.
 • L'interès legítim de TURISME RURAL GIRONA.

A qui cedim les seves dades?

TURISME RURAL GIRONA no cedeix les seves dades a tercers, excepte quan es tracti de donar compliment a una obligació legal, o es tracti de serveis auxiliars necessaris per a realitzar la finalitat per la que han estat sol·licitades, i també en els següents casos:

 • Central de Reserves on-line: Un dels nostres serveis on-line és la d'actuar com a motor de cerca de reserves d'allotjament en establiments dels nostres associats. És per això que si vostè utilitza aquest servei cedirem les seves dades a l'establiment associat amb el que vostè hagi reservat. Aquesta comunicació de dades es durà a terme amb l'única finalitat de facilitar la contractació mitjançant la reserva d'allotjament entre vostè i l’establiment associat. A partir d'aquest moment TURISME RURAL GIRONA s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d'aquesta relació contractual. Mitjançant aquest servei TURISME RURAL GIRONA únicament assumeix la posició de facilitador de contacte.

Quins drets l'assisteixen?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació relativa a si s’estan o no tractant les seves dades personals . Tanmateix l'interessat té dret a:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Si l'interessat considera que no hem atès correctament les seves sol·licituds l’ interessat pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com ha d'exercir els seus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d'exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l'adreça de correu info@turismeruralgirona.org. La seva sol·licitud tindrà prioritat de tractament.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat del nostre usuari. Pot llegir la nostra política de cookies al visitar-nos inicialment.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

TURISME RURAL GIRONA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l'article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

En particular, ha d'adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a:

 • Funcions i obligacions de personal.
 • Registre d'esdeveniments.
 • Gestió de suports i documents.
 • Control d'accés, identificació i autenticació.
 • Còpia de seguretat i recuperació.

No obstant això, en altres casos, TURISME RURAL GIRONA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat?

Si. TURISME RURAL GIRONA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització: 01 de març de 2019

© 2019 - ASSOCIACIÓ TURISME RURAL GIRONA. Tots els drets reservats.